NX CAD

Posouvá vývoj produktů díky vysoce výkonnému integrovanému řešení
pro návrh, simulaci a obrábění

Globalizace spolu se zvyšující se složitostí – produktů, trhů i vývojových procesů – jsou klíčové výzvy pro dnešní výrobní společnosti. Aby uspěli, musí být výrobci schopni si poradit s komplikovanými konstrukčními, analytickými a výrobními úkoly a zároveň musí zvládnout správu informací při jejich vzrůstající komplexnosti. Pokroky v informačních technologiích naštěstí umožňují se s těmito výzvami nejen vypořádat, ale zároveň umožňují vylepšit vývojové procesy.

NX, řešení pro vývoj výrobků
od společnosti Siemens PLM Software, poskytuje špičkové, vysoce efektivní technologie, bez nichž se neobejdete, chcete-li se vypořádat s komplexními úkoly a být konkurenceschopní v globálním měřítku. NX je vysoce integrované řešení s jednotným prostředím pro návrh, simulaci a obrábění produktů s bezkonkurenčními schopnostmi a flexibilitou. Řešení NX nastavuje nové hranice produktivity a efektivity a pomůže vám vyvíjet nové, inovativní produkty rychleji a s nižšími náklady.

Mimo integrace CAD/CAM/CAE poskytuje NX také nástroje pro spolupráci, správu dat, automatizaci procesů a podporu v rozhodování. Nástroje, které vám pomohou zlepšit vaše vývojové procesy a tím dosáhnout a následně si udržet konkurenční výhodu.

Společnosti po celém světě si uvědomují jasné výhody, které jim dává řešení NX pro vývoj produktů. Můžete u nich spatřit okamžité a dlouhodobé obchodní výsledky:
Nastavte své vývojové procesy tak, abyste pracovali chytře, lehce a účinně k dosažení inovací a zhodnocení obchodních příležitostí.
Čiňte rychle přesná rozhodnutí díky dostupnosti aktuálních informací a výsledků analýz, které vám lépe pomohou odhalit možné problémy. Spolupracujte efektivně se svými obchodními partnery a dodavateli prostřednictvím technologií pro sdílení, komunikaci a ochranu produktových či výrobních informací napříč dodavatelsko-odběratelským řetězcem.
Podporujte návrh od konceptu po výrobu s ucelenou sadou integrovaných nástrojů, které slaďují jednotlivé disciplíny, chrání celistvost dat a záměr návrhu. Díky tomu zefektivněte celý vývojový proces.

V čem je NX nepřekonatelný

Robustní a výkonné řešení problémů. NX umožňuje při vývoji produktů řešit extrémně náročné problémy. Nástroje v NX disponují výkonem a schopnostmi pro efektivní práci se složitou geometrií či velkými sestavami. Pokročilé možnosti simulací si v NX poradí i s těmi nejnáročnějšími úkoly v oblasti výpočtů CAE, což výrazně omezuje tvorbu fyzických prototypů. NX vám dále umožňuje zdokonalit vaši výrobu díky využití těch nejpokročilejších nástrojů a obráběcích technologií.

Flexibilita. Kromě sady nejlepších řešení ve své třídě nabízí NX nebývalou flexibilitu. Váš tým může pro dosažení vývojových úkolů využít výběr všestranných přístupů, nástrojů a technik, a to i tehdy, když pracujete s daty vytvořenými v jiném systému.

Koordinace. NX poskytuje jednotné prostředí a konzistentní procesy, jež mohou urychlit čas nutný pro vývoj. Plná integrace jednotlivých aplikací v NX vám umožňuje okamžitě promítnout změny napříč všemi vývojovými disciplínami, od tvorby konceptu po výrobu. Výhody systému NX umocňuje použití PLM softwaru Teamcenter jakožto jediného zdroje informací o produktech a procesech, který koordinuje všechny fáze vývoje, standardizuje vaše procesy a urychluje rozhodování.

Produktivita. NX zvyšuje produktivitu konstruování, simulací, navrhování nástrojů či obrábění prostřednictvím opětovného využívání informací. Vaše vývojové týmy mohou přímo využívat CAD data z jiných systémů, což minimalizuje potřebu jejich přepracovávání a snižuje tak časovou náročnost.

Otevřené prostředí. Otevřená architektura NX vám umožňuje chránit vaše stávající investice do informačních technologií díky snadnému zapojení řešení od jiných dodavatelů do procesů digitálního vývoje výrobků.

NX CAD

 

Stále složitější výrobky vyžadují zapojení vícero vývojových týmů pracujících v různých disciplínách a též zapojení subdodavatelů využívajících různé CAD systémy a různé modelovací techniky. Špičkové konstrukční nástroje pro modelování v NX představují průlom z hlediska efektivity, všestrannosti, flexibility a produktivity. NX vám umožňuje svobodně využívat libovolnou modelovací techniku, která vyhovuje vaší aktuální potřebě, ať už je to zpracování drátového, plošného či objemového modelu, nebo přímé úpravy geometrie. Díky revoluční synchronní technologii od firmy Siemens spojuje NX v jednom prostředí funkce parametrického modelování s přístupem volného modelování bez vazby na historii vzniku modelu. Konstruktéři tak mohou NX využívat pro efektivní změny geometrie návrhů vytvořených původně v jiných CAD systémech odlišnými modelovacími technikami.

NX obsahuje procesně specifické nástroje a pracovní postupy pro tvorbu distribučních systémů, plechových dílů i konstrukci v prostředí automobilového průmyslu a dalších. Vaši konstrukci můžete povýšit na vyšší úroveň díky vybudování znalostní báze o produktu a procesech používaných v souladu s vašimi osvědčenými průmyslovými praktikami. NX vám pomůže zachytit a opětovně využít tyto vědomosti ve formě celých produktových struktur, šablon, často používaných konstrukčních prvků, konstrukčních pravidel a ověřovacích zkoušek, což vede k celkovému snížení nákladů na konstrukci spolu se zvýšením její kvality.

NX umožňuje konstruktérům snadno pracovat s velkými sestavami a vymezit rámec pro detailní zpracování konstrukce v samotných podsestavách a dílech. Konstrukční týmy mohou společně prohlížet, modifikovat a vyhodnocovat kompletní virtuální modely výrobků s kontrolou vůlí a kolizí za účelem odstranění případných problémů. Možnosti plánování drah a obálek pohybu dílů v sestavě umožňují optimalizovat konstrukci s ohledem pro montáž, demontáž, údržbu a servis.


V čem je NX nepřekonatelný

NX umožňuje při vývoji produktů řešit extrémně náročné problémy. Nástroje v NX disponují výkonem a schopnostmi pro efektivní práci se složitou geometrií či velkými sestavami. Kromě sady nejlepších řešení ve své třídě nabízí NX nebývalou flexibilitu. Váš tým může pro dosažení vývojových úkolů využít výběr všestranných přístupů, nástrojů a technik, a to i tehdy, když pracujete s daty vytvořenými v jiném systému. NX poskytuje jednotné prostředí a konzistentní procesy, jež mohou urychlit čas nutný pro vývoj. Plná integrace jednotlivých aplikací v NX vám umožňuje okamžitě promítnout změny napříč všemi vývojovými disciplínami, od tvorby konceptu po výrobu. Výhody systému NX umocňuje použití PLM softwaru Teamcenter jakožto jediného zdroje informací o produktech a procesech, který koordinuje všechny fáze vývoje, standardizuje vaše procesy a rychluje rozhodování. Otevřená architektura NX vám umožňuje chránit vaše stávající investice do informačních technologií díky snadnému zapojení řešení od jiných dodavatelů do procesů digitálního vývoje výrobků.

Koncepční design a styling

NX poskytuje designérům svobodu pro návrhy jejich konceptů s použitím toho nejvhodnějšího modelovacího přístupu, včetně standardních parametrických či volných technik, s analýzami povrchů a pokročilou vizualizací pro vyhodnocení návrhu. Špičkové nástroje systému NX pro tvorbu povrchů designérům umožňují vytvářet rozličné typy ploch, kombinovat je s povrchy na bázi křivek, úpravami kontrolních bodů a kombinovat všechny přístupy do jednoho pracovního postupu, který umožňuje zvolit vždy ten nejvhodnější modelovací nástroj pro vyřešení aktuálního úkolu. Pokročilé nástroje pro modelování a vizualizace v NX designérům umožňují rychlé vizualizace konceptů aplikováním barev, materiálů, textur a osvětlení. Vykreslování obrazu v reálném čase v NX designérům umožňuje generovat pokročilé fotorealistické vizualizace pro rychlé přezkoumání návrhu, zatímco virtuální prototypování může posloužit pro rychlé vyhodnocení konceptu a k ověření návrhu.

 

Reverzní inženýrství

NX dokáže generovat CAD modely z naskenovaných fyzických objektů mapováním povrchů a křivek do polygonové sítě. Pro okamžité vyhodnocení importovaných dat ze skeneru mohou designéři v NX využít analýzy a renderovací nástroje.

 

Shoda s ekologickými požadavky

Kontrolní mechanismus v NX vám umožňuje spustit automatizovaný proces, který zajistí, že je váš návrh obalu v souladu se všemi ekologickými a průmyslovými normami a zákaznickými požadavky. Tyto schopnosti můžete pro monitorování svého návrhu využívat průběžně během celého životního cyklu produktu.

 

Modelování tištěných plošných spojů a integrace ECAD systémů

NX propojuje vaše MCAD a ECAD řešení díky asociativnímu přenosu dat a správě návrhů tištěných spojů s fyzickou konstrukcí a umožňuje kontrolu vůlí a virtuální testování návrhu.

 

Integrace potrubních systémů a kabelových svazků

S NX můžete navrhovat a ověřovat distribuční systémy v návrzích mechanických a elektrických vedení. Konstruktéři mohou rychle aplikovat logické návrhové změny s využitím asociativních propojení mezi rozvržením diagramu distribučních systémů a 3D modelem. Procesně specifické nástroje pro návrhy kabelových svazků omezují chyby
a předělávání hotové práce díky zapojení systému kontroly návrhu do jednotného vývojového procesu.

 

NX Mechatronics Concept Designer

Nástroj Mechatronics Concept Designer, integrovaný do systému NX, je revolučním řešením pro navrhování ve strojírenství. Urychluje vývoj produktů, které obsahují kombinace mechanických, elektrických a softwarových prvků. Propojení vývojového prostředí umožňuje vývojářům pracovat paralelně, s vazbou na jediný koncepční návrh zahrnující požadavky na konstrukci, včetně návrhu pohonů, ovládání a řízení.

NX Mechatronics Concept Designer podporuje funkční přístup k návrhu ־ integruje v sobě inženýrské disciplíny zdola nahoru i shora dolů, včetně řízení požadavků na strojírenskou konstrukci, elektrokonstrukci a automatizaci řízení. S využitím principů systémového inženýrství můžete definovat chování a logiku požadavků na mechatronický koncept stroje a vycházet z něj od samého začátku procesu vývoje. Tento přístup vám umožňuje sledovat a aplikovat požadavky již od poznámek zákazníka až k detailnímu návrhu kompletního stroje.

NX Mechatronics Concept Designer je vybaven schopností simulací ve fyzikálním prostředí, které můžete využít pro rychlé vytvoření a ověření alternativních konceptů v raných fázích vývojového cyklu. Efektivní nástroje pro modelování vám pomohou vytvářet dílčí modely, kterým můžete velmi rychle přiřadit jejich kinematické a dynamické chování, můžete připojit senzory a pohony, určit časování, pozicování a sekvence. Pro následnou
verifikaci správného fungování stroje v čase je k dispozici interaktivní simulace. Koncepty strojů vyvinuté v nástroji Mechatronics Concept Designer mohou zahrnovat veškerá data potřebná pro návrhy mechaniky, elektriky a řídicího softwaru, což jednoznačně zajistí lepší mezioborovou spolupráci a rychlejší tvorbu detailního návrhu. To vše s přímými  referencemi a sledovatelností požadavků pro dosažení vyšší kvality a důvěryhodnosti produktu.