SolidCAM

produktová karta ke stažení iMachining 4xA4 CZ

produktová karta ke stažení SolidCAM_LetakA4

SolidCAM

SolidCAM je špičkový CAM program integrovaný do SOLIDWORKS s úžasnou technologií iMachining, díky získáte prvotřídní řešení CAM pro efektivní a ziskové CNC programování.

 

SolidCAM frézování

Frézovací funkce v SolidCAMu jsou členěny podle požadavků na typ obrábění a podle počtu os zapojených do obráběcích operací. Samostatnou kapitolou jsou speciální produktivní technologie iMachining.

 

2osé frézování

Obrábění typických strojních dílců prizmatického charakteru, opracování odlitků či výkovků. Nejčastěji používané funkce jsou konturování, kapsování, drážkování a vrtací a závitovací operace. Operace pracují v ručním i automatickém módu s rozpoznáním kontur i děr na solid geometrii. Tento modul je současně základním modulem SolidCAMu a musí být obsažen ve všech modulárních konfiguracích. Spolu s výše uvedenými funkcemi obsahuje také funkci pro 3D konturování, 4osé a 5osé indexování, inteligentní transformace operací, nabalení na válec a inteligentní šablony operací. Součástí každé konfigurace SolidCAMu jsou simulace drah nástroje.

obrazek-solidcam-c.1.jpg

 

3osé frézování

Uplatňuje se při obrábění tvarových dílců, vstřikovacích forem, kovacích zápustek nebo slévárenských modelů. Soubor obráběcích strategií je sestaven s ohledem na obrábění těch nejsložitějších 3D tvarů.

Tříosé operace dělíme na tyto tři základní skupiny:

HSR - veškeré hrubovací strategie. Několik způsobů základního hrubování doplňuje propracované zbytkové hrubování. Vyhledávání oblastí se zbývajícím materiálem k obrobení a výpočet optimální dráhy pro další odebrání materiálu se děje automaticky.

HSM - dokončovací strategie na objemech. Na operace hrubování logicky navazují dokončovací operace a zbytkové dokončování. Nastavení potřebných definicí je velmi snadné a přehledné. Všechny 3D operace lze velmi snadno použít s minimem nutných nastavení. Výsledné dráhy nástroje zajišťují minimální obráběcí časy, kvalitní obrobený povrch, prodloužení životnosti nástrojů a obráběcího stroje.

HSS - dokončovací strategie na plochách. Robustní HSM modul je velice vhodně doplněn HSS modulem, který poskytuje extrémně jednoduché možnosti dokončování špatně přístupných ploch nebo tvarově složitých povrchů.

 

4osé a 5osé frézování indexované

Každou z operací 2osého a 3osého obrábění lze aplikovat na víceosých strojích. Operace je možné polohovat (indexovat) dle možností kinematické varianty víceosého stroje. Do obrábění lze zapojit čtvrtou osu – otočný stůl na horizontce nebo přídavné zařízení, například děličku. Použít je možné prakticky libovolnou kinematickou variantu strojů se čtvrtou i pátou osou. Funkčnost indexace je dostupná od úrovně základního 2osého modulu.


4osé a 5osé frézování souvisle řízené

SolidCAM nabízí velký soubor 5osých funkcí s rozsáhlými možnostmi nastavení. Funkce zajišťují plynulé vedení vektoru nástroje podél libovolného tvaru. Funkce jsou k dispozici i jako přednastavené šablony pro jednoduché a rychlé použití. Pokročilí uživatelé mají k dispozici detailní nastavení operací. Obráběcí strategie jsou členěny podle typů obráběných dílců – obecné tvarové dílce, lopatková kola, lopatky, uzavřené tvary, kanály, atd. Vytvořené obráběcí operace je možné shlédnout v kompletním simulátoru kinematiky stroje.

 

SolidCAM soustružení

Soustružení v SolidCAMu představuje velký komplex funkcí od jednoduchého 2D soustružení po složité, multifunkční soustružnicko-frézovací stroje s více osami a mnoha přídavnými zařízeními.

Funkce soustružení se organicky prolínají s funkcemi frézovacími, iMachiningem, funkcemi sondy a tzv. neobráběcími operacemi, které zahrnují např. manipulaci s materiálem, přepínání z vřetene do jiného zařízení nebo funkce koníku a lunety. Rovněž je možná synchronizace vícekanálových strojů.

 

2osé soustružení

Základní modul soustružení vychází z automatické definice polotovaru řezem či obálkovou metodou a určení upnutí a nulových bodů. Poté je možno hrubovat, soustružit kontury, upichovat, zapichovat či pracovat ve více osách souvisle nebo s více nástroji najednou. Dráha nástrojů je verifikována v několika typech simulačních režimů včetně možnosti simulace celého komplexního stroje.
Výpočet dráhy nástroje bere ohled na celý nástroj a to destičku i držák včetně dříve obrobeného materiálu a zabraňuje tak kolizím a eliminuje obrábění naprázdno. K dispozici jsou knihovny standardních upínačů a speciální upínače lze přidat. SolidCAM uchovává ve stromě operací aktualizovaný polotovar. Jestliže je na soustružnickém centru s proti-vřetenem přemístěna součást z hlavního vřetene do proti-vřetene, tak se s ní také přesouvá aktualizovaný polotovar. Každá další operace na proti-vřeteni detekuje polotovar v té fázi, jako byl v hlavním vřeteni a tak poskytuje nejefektivnější možné obrábění.

 

Soustružení s poháněnými nástroji

Pokud stroj podporuje frézovací operace, je možné je v SolidCAMu programovat libovolnou kombinací soustružnických a frézovacích funkcí. Soustružení v SolidCAMu podporuje funkce širokého rozsahu strojů včetně konfigurací s více vřeteny či nástrojovými hlavami, soustružnická centra s osou B nebo frézařsko-soustružnické stroje (frézovací centra s možností soustružení). Na frézařsko-soustružnických strojích se provádí programování a vrtání v ose B, C a Y stejně jako při programování soustružení.

 

Pokročilé operace

Symetrické hrubování - dva nástroje pracují současně nebo v závěsu a provádí tak hrubovací soustružení dlouhých a velkých součástí.
Šikmé zapichování - zde se provádí vnitřní nebo vnější šikmé zápichy v jakémkoliv definovaném úhlu.
Ruční soustružení - soustruží podle uživatelem zadané geometrie, bez ohledu na polotovar nebo obrobek.
4osé souvislé soustružení - obrábění křivky pomocí naklopení osy B nástroje tak, aby se obrobily podřezané oblasti v jednom kroku obrábění.
Synchronizace více hlav/vřeten - výkonná funkce pro synchronizaci operací více hlavami/vřeteny v časové ose obrábění.
Trochoidní dráha nástroje - ve stylu iMachiningu pro zápichy.
Trochoidní pohyby - ve stylu iMachining při soustružení zapichovacím nástrojem.

 

Simulace soustružnicko-frézovacího stroje

Simulace komplexního soustružnicko-frézovacího stroje v SolidCAMu nabízí simulaci celé kinematiky, podporuje simulaci všech operací soustružení a frézování a také všech zařízení a součástí stroje. Simulátor nabízí detekci kolizí mezi součástmi stroje, kusem, upínači a držáky nástrojů, včetně mnoha možností zobrazování, což umožňuje kontrolu nad různými aspekty simulace. Jsou zde podporovány všechny cykly a pohyby spolu s úplnou grafikou součástí stroje a pomocných zařízení, jako je koník a luneta.

obrazek-solidcam-c.2.jpg

 

iMachining

iMachining je revoluční technologie obrábění založená na automatizovaném nastavení ultimátních řezných podmínek a specifickém tvaru drah nástroje, díky nimž lze dosáhnout vysoké produktivity při dlouhé životnosti nástroje.

Hlavní výhody iMachiningu

  • Snadné a rychlé programování s automatickým nastavením řezných podmínek
  • Obrábění bez chyb, bez zalomení nástrojů, hned první kus je bezpečně obroben
  • Mnohem vyšší produktivita obrábění, zrychlení o desítky procent
  • Mnohem nižší opotřebení nástrojů (2-5x vyšší životnost dle výrobce)
  • Nižší opotřebení stroje (bez rázů, vibrací, karambolů)
  • Delší životnost vřetene

 

 

Vlastnosti iMachiningu

iMachining je odpovědí na potřebu kontroly nad obráběcím procesem z hlediska řezných podmínek, a to snadno, rychle a jednoznačně. Celé se to točí okolo nejistoty ve stanovení řezných podmínek při klasickém způsobu obrábění. U klasické dráhy nástroje je její tvar odvozen přímo z tvaru obráběné geometrie - je vlastně jen geometricky odsazený. Řezné podmínky se tak neustále mění, a to i řádově. Programátor je nucen poslat nástroj do řezu tou nejbezpečnější, tedy zpravidla nejpomalejší rychlostí. Navíc i přes pomalou rychlost dochází k rázům, vibracím a nerovnoměrnému opotřebení nástroje.

Základním cílem algoritmu iMachiningu je navrhnout dráhu nástroje tak, aby řezný odpor kolísal co nejméně (ideálně byl konstantní, ale to není dosažitelné). Odstranění špiček řezného odporu, rázů a vibrací, umožňuje obrábět mnohem vyšší rychlostí, do velkých hloubek a to vše při menším opotřebení nástroje i stroje samotného. S iMachiningem obrábíme běžně i desetkrát rychleji a do hloubek více než dvojnásobek průměru nástroje.

Vyšší rychlost (produktivita) obrábění je jen jednou částí úspěchu iMachiningu. Nalezení optimálních řezných podmínek pro zcela nový, revoluční typ dráhy nástroje při současném využití vysokých rychlostí, by mohlo představovat velkou překážku pro praktické využití této metody. Druhou a řekněme rovnou, že jedinečnou vlastností iMachiningu, je automatické stanovení kompletních řezných podmínek na základě charakteristik stroje, materiálu a nástroje. Díky této unikátní funkci dostane programátor finální program během několika málo minut a nepotřebuje k tomu žádné zvláštní znalosti.

Doménou tohoto typu obrábění jsou monolitické karbidové nástroje. Z hlediska materiálů se dá říci, že efekt úspor je tím větší, čím hůře obrobitelný a tvrdý materiál obrábíme.

 

Dráhy nástroje iMachiningu

iMachining používá pro dráhu nástroje prvky typu morfující (přizpůsobivá) spirála, stranový krok (odběr s jednosměrným přejezdem) a kanály pro rozdělení nepravidelných oblastí do vhodněji tvarovaných podoblastí. Všechny dráhy jsou hladké a obsahují minimum přejezdů v rovině rychloposuvu. Tvar dráhy je jedinečný a algoritmus je chráněný patentem. Tvar dráhy nástroje je rozhodující pro dosažení rovnoměrných řezných podmínek a pro vysokou produktivitu.

Algoritmus iMachiningu se uplatňuje při hrubování a dokončování prizmatických dílů a hrubování tvarových dílů.

 

Průvodce technologií v iMachiningu

Průvodce technologií je zodpovědný za automatické nastavení řezných podmínek. Vypočítá je na základě nastavené pevnosti v tahu daného materiálu a podle charakteristik stroje a nástroje. Výpočet je vysoce spolehlivý a vede k úplnému odstranění pokusů či vyhledávání v tabulkách.

obrazek-solidcam-c.3.jpg

 

Simulace

Moduly od základní simulace obráběcího procesu --obrobek, upnutí, nástroj, držák nástroje-- až po plnohodnotnou simulaci včetně kinematiky stroje.

SolidCAM již v základní verzi obsahuje několik režimů simulace pro kontrolu obráběcího procesu a to jak v drátovém, tak objemovém (solid) režimu i s možností zobrazení zbytkového materiálu. Tyto režimy pracují ve vztahu obrobek, polotovar, nástroj, upínač nástroje a upnutí obrobku (polotovaru).

Pokud má uživatel potřebu simulovat obrábění včetně kinematiky stroje (vřeteno, úhlová hlava, polohovací stůl, zásobníky nástrojů, protivřeteno atd.), má možnost modulu simulace stroje. Pro tento modul Vám vytvoříme „virtuální stroj“, kde můžete včas odhalit kolize, popř. pohyby za koncové spínače.

Strojní simulaci doporučujeme pro složitější stroje (víceosá frézovací centra, soustružnicko-frézovací centra).

Tento modul pracuje s interními daty SolidCAMu (před postprocesingem). Jeho cena je však velmi příznivá, což dělá z tohoto modulu nástroj s velmi příznivým poměrem cena/výkon.

Pro uživatele, kteří by chtěli simulovat hotový NC program, nabízíme externí simulaci Eureka.

obrazek-solidcam-c.4.jpg

 

SolidCAM Xpress

SolidCAM Xpress nabízí levné základní řešení pro 2-osé frézování. SolidCAM Xpress je modul pro základní dvouosé frézování. Obsahuje možnost čelního frézování, frézování dle kontury, frézování kapes a vrtací operace. Je vhodným řešením pro uživatele, kteří potřebují připravovat CNC výrobu jednoduššího charakteru za minimální cenu.

Stejně jako vyšší moduly SolidCAMu je SolidCAM Xpress plně integrován do prostředí SOLIDWORKS. Díky tomu má programátor k dispozici plnohodnotné řešení pro práci s 3D modelem (popř. tvorbu modelu) a velmi příjemné a intuitivní prostředí.

obrazek-solidcam-c.5.jpg

 

Sonda

Modul Sonda je určen k podpoře měřících sond na CNC stroji, se kterými lze provádět nastavení nulového bodu obrobku a měřit přesnost obrobených rozměrů.

K interakci se strojem se používají cykly pro sondu z řídicího systému. Veškerý pohyb sondy je v SolidCAMu vizualizován v simulaci, což umožňuje předcházení potencionálnímu poškození sondy.

obrazek-solidcam-c.6.jpg

 

Pro více informací nás neváhejte kdykoli kontaktovat.

 

TOP TECH s.r.o., Javornická 1560, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 25284479, DIČ: CZ25284479

www.top-tech.cz

tel.: 494 33 99 11

obchod@top-tech.cz