Odborný článek Automatizace a digitalizace k podpoře ekonomiky a výroby

Po prioritní fázi ochrany zdraví lidí ve vý-robních podnicích přichází v recesi a opatře-ních proti covidu-19 další fáze, která by měla po nabytých zkušenostech směřovat k organi-zaci výroby tak, aby byla odolnější než před recesí. Má smysl snažit se jen o obnovení výroby a ekonomiky do úrovně před recesí, i když i to by představovalo úspěch, nebo by měla být zajištěna vyšší kvalita průmyslu a ekonomiky?Jedním z faktorů, kterým je možné urychlit obnovu a přetvořit podniky, aby byly odolnější proti nepříznivým podmínkám, je snížení zá-vislosti na rutinní lidské práci. Vizionáři a ma-nažeři hovoří o vytvoření digitálního a auto-matizovaného výrobního systému s masivněj-ším zavedením informačních systémů výroby, automatizace a robotizace. Plně digitalizovaný podnik má několik potřebných vlastností. Pře-devším je flexibilnější a  rychlejší v reakcích na současný nejistý vývoj trhů, nabízí výraz-ně lepší výkonnost a rovněž minimalizuje ri-zika možného narušení procesů výroby, pro-tože tolik nepotřebuje využívat lidskou práci pro výrobní operace a manipulace. Více si přečtěte: ZDE